Статут – „Заблеяло ми агънце” 2013

Статут – „Заблеяло ми агънце” 2013

by in Акценти от конкурса 2013 21.12.2014

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“ се организира от Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България“ (НСОБ)със съдействието на Община Лясковец.
 • Провежда се всяка година в началото на месец Май (около празника Гергьовден), на открити сцени на поляните над Петропавловския манастир, Община Лясковец в рамките на Националния събор на овцевъдите в България.
 • Продължителността на всяко издание на фестивала е не по-малко от три дни.
 • Конкурсът е със свободен достъп за публиката.

ІІ. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Националният фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” има следните цели:

1. Да представи пред широката общественост фолклорните танцови и музикални традиции и култура, свързани с овцевъдството и обичайните практики на празника Гергьовденв различните етнографски региони в България;

2. Да съдейства за широк културен обмен между общините и отделните фолклорни ансамбли в страната;

3. Да популяризира българския фолклор;


III. ПАТРОН

Патрон на Националния фолклорен фестивал „Заблеяло ми агънце“ е Кметът на община Лясковец – г-жа Ивелина Гецова.

IV. ОРГАНИЗАТОРИ

Националният фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“ се организира от Сдружение НСОБ в партньорство с  Община Лясковец и със съдействието на други културни институции, физически и юридически лица, съпричастни към идеите и целите на конкурса.
Отношенията, правата и задълженията с партньорите се предлагат от Организационния комитет на конкурса и се регламентират в договори, подписвани от  организаторите.

V. РЪКОВОДСТВО НА КОНКУРСА

Ръководни органи на Националния фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“ са:

 • Организационен комитет, в който влизат по трима представители на Сдружение НСОБ и Община Лясковец.
 • Организационният комитет изпълнява всички дейности по организирането и логистиката на всяко издание на конкурса;
 • Организационният комитет  избира един от членовете за Председател;
 • Координатор на конкурса – определя се с решение на Организационния комитет, изпълнява координираща функция по организацията и провеждането на конкурса.

VІ. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. За всяко издание на фестивала Организационният комитет приема Регламент и Програма на изданието, в които утвърждава продължителност, дати, конкурсни категории, брой участници, програма на изявите, съпътстващите прояви, както и всички конкретни условия за участие и изисквания към участниците.
 2. В Националния фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“могат да участват музикални изпълнители и танцови състави за автентичен и обработен фолклор от страната.
 3. Възрастови ограничения:
 • РАЗДЕЛ НАРОДНО ПЕЕНЕ:До участие в конкурса се допускат само деца и юноши в неравностойно положение със специални образователни потребности и от Домове за деца лишени от родителски грижи в следните възрастови групи:

I –ва група от 6-12г.

II-ра група от 13- 18г.

III-та група от 19-25г.

 • РАЗДЕЛ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИНадсвирване с типичните за овцевъдството дървени духовимузикални инструменти (кавал, дудук, гайда, окарина, двоянка и др.) в следните възрастови групи:

I –ва група от 8-14г.

II-ра група от 15- 20г.

III-та група от 21-30г.

IV-та група от 31 нагоре

 • РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ И ОБИЧАИДо участие в конкурса се допускат фолклорни танцови състави и групи за автентичен фолклор. Няма възрастови ограничения.
 1. Ансамблите и изпълнителите, желаещи да участват в конкурса, подават заявка по  формуляри и в срок, предварително одобрени и разпространени от Организационния комитет.
 2. Организационният комитет и журито прави предварителен подбор на кандидатите и потвърждава одобрените заявки за участие в срок не по-късно от 15 дни преди началото на конкурфеса.
 3. Организационният комитет си запазва правото да покани за участие в конкурсната и извън конкурсната програма на съответното издание на фестивала ансамбли и изпълнители по своя преценка, освен вече подалите заявка състави при същите изисквания и условия за участие.
 4. Участниците в Националния фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“ поемат своите разходи за транспорт, настаняване, храна и застраховки по време на провеждането на всяко издание.
 5. Организаторите поемат разходите за охрана и сигурност, медицинско обслужване  и за ползвани площи и помещения за съпътстващите конкурса прояви, разходите за настаняване и храна на журито и осигуряват наградите и наградния фонд за участниците в конкурсната програма.

VІІ. ТЕХНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА

Организационният комитет на Националния фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” организира извършването на всички дейности по подготовката и логистиката на конкурса – изграждане на сцени, осигуряване на озвучаване и осветление, организиране на съпътстващите прояви, реклама и рекламни материали, медицинско обслужване, охрана и всички останали дейности, възникнали според програмата на всяко издание на конкурса.
За реализирането на техническата подготовка, организацията и логистиката на конкурса Организационният комитет подбира фирми-изпълнители и консултанти на конкурсен принцип по оферти, като критерият е оптимално съотношение качество – цена на търсената услуга. Организаторите сключват предварителни договори с избраните фирми.

VIII. ФИНАНСИРАНЕ НА КОНКУРСА

Бюджетът  за провеждането на Национален фолклорен конкурса „Заблеяло ми агънце“ се осигуряват от организаторите по предварително приет от тях план.

Фестивалът може да бъде финансиран и по договори за партньорство, както и от спонсори след сключване на съответните договори с тях. Предоставените от партньорите и спонсорите финансови средства постъпват в бюджета на конкурса.

Конкретното разпределение и изразходване на средствата от бюджета на конкурса се извършва от организаторите и се отчита след приключване на всяко издание на конкурса.